సూచిక 

ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు, పూర్తి వార్తల కోసం క్లిక్ చేయండి.

వ్యవసాయం ntnews.com India ఆహార సంక్షోభం అంచున భారత్‌.. జీడీపీలో తగ్గుతున్న వ్యవసాయ రంగం వాటా! (17:11)